Podmínky využívání služeb od 1.srpna 2021

Podmínky využívání služeb od 1.srpna 2021

Od 1.srpna 2021 mění ministerstvo zdravotnictví některé podmínky pro využívání sportovišť, tedy i pro služby poskytované naší společností. Souhrn mimořádných opatření týkající se poskytováním našich služeb uvádíme níže:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do
provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a
dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16, není-li dále uvedeno jinak,
c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno
jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky
stanovené v bodu I/16; poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb se nařizuje
u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a
osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě
ubytování poskytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu
musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16,
d) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a
tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle
bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru,
c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika)
bez recirkulace vzduchu,

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje
se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob
ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

Bezinfekčnost

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní;
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie,
jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát
o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi
ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo
povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou
Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo
z písemného potvrzení; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde: