Výuka plavání a kondiční plavání na milevském koupališti

Výuka plavání a kondiční plavání na milevském koupališti

Před letošní koupací sezónou došlo ke kompletním nátěrům bazénů, s čímž rovnou vznikly také plavecké dráhy ve velkém bazénu. Po těchto již řadu let volali plavci, ale též je uvítají koupající se osoby. Vymezením drah pro plavce a zbytku bazénu pro koupající nebude docházet k vzájemnému ohrožování obou těchto skupin a koupaliště touto úpravou nabírá nový rozměr využití.

Ve spolupráci s profesionálními plavci a instruktory nabízíme možnost uspořádat lekce výuky plavání a kondičního plavání na milevském koupališti. Zájemci o tyto lekce, ať se prosím nahlásí na e-mailové adrese info@spos-milevsko.cz a následně s těmito budeme řešit spuštění a nastavení četnosti a doby kurzu.

Podmínky využívání služeb od 1.srpna 2021

Podmínky využívání služeb od 1.srpna 2021

Od 1.srpna 2021 mění ministerstvo zdravotnictví některé podmínky pro využívání sportovišť, tedy i pro služby poskytované naší společností. Souhrn mimořádných opatření týkající se poskytováním našich služeb uvádíme níže:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do
provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a
dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16, není-li dále uvedeno jinak,
c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno
jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky
stanovené v bodu I/16; poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb se nařizuje
u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a
osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě
ubytování poskytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu
musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16,
d) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a
tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle
bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru,
c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika)
bez recirkulace vzduchu,

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje
se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob
ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

Bezinfekčnost

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní;
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie,
jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát
o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi
ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo
povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou
Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo
z písemného potvrzení; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde:

Koupaliště otvírá 18.6.

Koupaliště otvírá 18.6.

V pátek 18.6.2021 bude spuštěn provoz areálu letního koupaliště.

Provozní doba:

ČERVEN A ZÁŘÍ

PO – PÁ: 12:00 – 19:00

SO – NE: 10:00 – 19:00

ČERVENEC A SRPEN

PO – PÁ: 10:00 – 20:00

SO – NE: 9:00 – 20:00

Pro vstup do areálu je nutné respektovat aktuální mimořádná opatření:

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 50 % z maximální kapacity návštěvníků areálu,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

iii) minimální teplota provozování saun je 80 °C,

iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

 ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

NOŠENÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na:

osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní

Celé znění mimořádných opatření naleznete v odkazech níže:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf

Jednou z možných variant pro vstup je provedení samotestování na antigen viru SARS COV 2, na základě jehož výsledku si vystavíte čestné prohlášení: